Regulamin

REGULAMIN IMPREZY
„ROZPOCZĘCIE SEZONU 2K18 CH AUCHAN”

„Rozpoczęcie sezonu 2K18 CH Auchan Bielany Wrocławskie” będzie dalej nazywana IMPREZĄ, a
Stowarzyszenie Pod Milą będzie dalej nazywane Organizatorami. Celem regulaminu jest określenie
zasad udziału w imprezie oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
Organizatorzy oraz osoby porządkowe działające w ich imieniu posiadają oznakowane kamizelki
odblaskowe. Terenem Imprezy jest parking Centrum Handlowego Auchan przy ul. Francuska 6, 55-040
Bielany Wrocławskie. Impreza rozpoczyna się o godzinie 12:00 a trwać będzie do godziny 19:00.
1. Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wszystkie osoby, uczestniczące w imprezie i przebywające na jej terenie, zobowiązane są do
zachowywania się w sposób niezagrażający innym osobom, a także całkowitego przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu pod rygorem natychmiastowego usunięcia z terenu
imprezy i/lub sankcji cywilno – prawnych.
3. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń
Organizatorów imprezy oraz do współdziałania z nimi.
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
6. Zabrania się niszczenia sprzętów, urządzeń i budynków na terenie imprezy oraz niszczenia
zieleni i załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi miejscami – toaletami.
7. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie imprezy oraz w miejscach w których
odbywa się ruch pojazdów.
8. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów o ruchu drogowym (Dz. U.
1997 Nr 98 poz. 602 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się na terenie imprezy wynosi
20 km/h.
9. Organizatorzy mają prawo do kontroli trzeźwości kierowcy przebywającego na terenie imprezy
i usunięcia z terenu imprezy kierowcę pojazdu w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości oraz
wezwać Policję.
10. Organizatorzy są uprawnieni do:
• Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz spisywania danych pojazdu
wjeżdżających na teren imprezy.
• Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub
posiadają przedmioty których wnoszenie jest zabronione.
• Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania
tych poleceń wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.
• Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.
11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do:
• Utrzymywania porządku wokół własnych pojazdów.
• Przestrzegania obowiązującego regulaminu i przepisów ruchu drogowego w RP,
w szczególności posiadać ważną polisę OC na pojazd który uczestniczy w imprezie.
• Poinformowania Organizatorów o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i
awariach.
• Bezzwłocznego powiadomienia Organizatorów w przypadku powstania jakichkolwiek
zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj
zagrożenia, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny.
• Zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się na terenie imprezy lub
przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych.
• Parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Na terenie imprezy obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
13. Każdy uczestnik imprezy stara się o jak najlepszą prezentację swojego pojazdu oraz swoją
postawą promuje pozytywny wizerunek miłośników motoryzacji.
14. Możliwe jest wprowadzanie zwierząt na teren imprezy, jednak muszą być one odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu innych uczestników imprezy.
Właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. Wszelkie szkody
spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez Organizatorów, a ich
kosztami będą obciążeni Właściciele zwierząt.
15. Organizatorzy nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania
imprezy, zarówno w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich
szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Każdy uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialności za swoje czyny oraz ewentualne szkody powstałe w ich następstwie.
16. Wszelka działalność handlowa, usługowa lub reklamowa na terenie imprezy wymaga zgody
organizatorów. Prowadzenie tego typu działalności bez zgody organizatorów wiąże się z
nałożeniem kary umownej w wysokości 1000zł.
17. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku, głosu lub wypowiedzi zarejestrowanych podczas imprezy dla celów
marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach
nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz
informacji dotyczących imprezy.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie
stosowania się przez osoby przebywające na terenie imprezy oraz za nie przestrzeganie
nakazów i wskazówek obsługi.
19. Przepisy końcowe:
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego
regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do
całkowitego odwołania imprezy.
• W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem obowiązuje:
Kodeks Drogowy
UWAGA!
Pojazdy mogą zostać usunięte z terenu imprezy w wyniku naruszenia punktu regulaminu m.in.
jazda pod wpływem środków odurzających, ”palenie gumy”, kręcenie bączków, sprawdzania
poziomu głośności car audio w innym miejscu niż wyznaczone przez organizatorów, stwarzanie
zagrożenia w ruchu drogowym, stwarzanie zagrożenia dla osób przebywających na terenie
imprezy, niepodporządkowanie się poleceniom Organizatorów.
Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie głośnych dzięków,
mogących skutkować uszkodzeniem słuchu.